سی و هشتمین دوره آزمون  پذیرش دستیار تخصصی
سال تحصیلی 89-90