چهل و سومین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی رشته های پزشکی بالینی