توجه:
داوطلبانی که محل آزمون شفاهی آنها
مرکز طبی کودکان می باشد، به علت عدم وجود پارکینگ، از آوردن خودروی شخصی خودداری فرمایند